Projekt Unijny
Rodo

Drodzy Darczyńcy

W Zespole Szkół Nr 1 działa Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Górki Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów, bądź z dobrowolnych wpłat. Prezesem stowarzyszenia jest Czesław Sikora - nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 oraz kierownik internatu. Zapraszamy wszystkie zainteresowane współpracą z nami osoby, w tym absolwentów emocjonalnie związanych z naszą szkołą, do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Naszymi celami są:

 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach,
 • Propagowanie historii i tradycji Szkoły, dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego Szkoły, jej zasłużonych wychowanków, nauczycieli i uczniów we wszystkich dziedzinach życia społecznego, oświatowego i kulturalnego,
 • Nawiązywanie i utrzymywanie więzi między członkami Stowarzyszenia i społecznością szkolną,
 • Działalność charytatywna na rzecz uczniów Zespołu Szkół Nr 1, będących w trudnej sytuacji życiowej, uczniów niepełnosprawnych oraz wyrównywania ich szans edukacyjnych,
 • Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach,
 • Kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, ekologii i dziedzictwa przyrodniczego,
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia,
 • Organizacja i wspomaganie wypoczynku młodzieży,
 • Wspomaganie Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach w poprawie warunków lokalowych, pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych,
 • Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy z młodzieżą innych krajów,
 • Nawiązywanie współpracy ze szkołami, których patronem jest Ignacy Łukasiewicz.

Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez:

 • Zrzeszanie osób fizycznych i prawnych, akceptujących program Stowarzyszenia,
 • Poszukiwanie sponsorów, gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych wpłat,
 • Inspirowanie i organizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego i materialnego Szkoły,
 • Finansowe wspieranie modernizacji infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1,
 • Pomoc w organizowaniu kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych i innych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów,
 • Wspieranie, organizowanie i udzielanie pomocy materialnej uczniom z trudną sytuacją materialną,
 • Organizowanie niedochodowych imprez: kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów i innych,
 • Fundowanie stypendiów naukowych, sportowych i artystycznych oraz nagród wyróżniającym się uczniom,
 • Organizacja i wspomaganie wypoczynku młodzieży,
 • Ustanowienie stypendium socjalnego dla uczniów zdolnych będących w trudnej sytuacji materialnej,
 • Udział w kosztach wyjazdów młodzieży uzdolnionej na konkursy, olimpiady, zawody sportowe itp.,
 • Ścisłe współdziałanie ze statutowymi organami Szkoły,
 • Współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej,
 • Nawiązywanie współpracy z organizacjami naukowymi, kulturalnymi, artystycznymi i stowarzyszeniami, mającymi wpływ na rozwój Szkoły,
 • Organizację wycieczek, biwaków, obozów itp.,
 • Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej w różnych formach.

Procedura wstąpienia do Stowarzyszenia

Należy zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia, następnie wypełnić i wysłać deklarację członkostwa pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Statut Stowarzyszenia


Deklaracja członkostwa


ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 16a 38-300 Gorlice

zs_1@o2.pl - sekretariat szkoły


Zarząd Stowarzyszenia:

 • Czesław Sikora - prezes zarządu (poprzednio Alfred Biernacki)
 • Teresa Bednarz – wiceprezes zarządu,
 • Krystyna Berkowicz - sekretarz zarządu
 • Justyna Góra – skarbnik zarządu
 • Marek Gryboś - członek zarządu
 • Anna Belczyk - członek zarządu
 • Maria Piotrowska - członek zarządu

 • Można wesprzeć stowarzyszenie wpłacając dowolną kwotę na konto:

  50 8627 0001 2029 3900 6464 0001

  NIP: 7382148371

  KRS: 0000563668

  REGON: 361899653

strzałka do góry
Dziennik