Projekt Unijny
Rodo
Małopolska Chmura Edukacyjna
Praktyki zawodowe w Grecji

Rekrutacja


W Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną.


Wymagane dokumenty


Kandydaci do klas pierwszych do Zespołu Szkół Nr 1 składają poniżej wymienione dokumenty w sekretariacie spraw uczniowskich - pokój 118 (parter szkoły)


kwestionariusz - podanie do szkoły

świadectwo ukończenia szkoły

zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów

2-zdjęcia

zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (technikum)

kartę zdrowia, kartę szczepień (należy dostarczyć po przyjęciu do szkoły)

opinię z poradni psychologiczno–pedagogicznej

Zgodna na przetwarzanie danych osobowych


Wykaz placówek wykonujących badania dla kandydatów do technikum


Terminarz rekrutacji 2019/2020


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj.: dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.


Regulamin rekrutacji 2019/2020


Regulamin rekrutacji 2019/2020 po szkole podstawowej


Regulamin rekrutacji 2019/2020 po gimnazjum

strzałka do góry
Dziennik