Małopolska Chmura Edukacyjna


Małopolska Chmura Edukacyjna – informacja o projekcie


Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach w zakresie j. angielskiego, biologii i geografii, przy zastosowaniu nowoczesnych narządzi teleinformatycznych.

Projekt jest skierowany do uczniów Liceum w Zespole Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach wykazujących indywidualne zainteresowanie w/w obszarami oraz posiadających kompetencje umożliwiające opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową.

Beneficjenci projektu uczestniczyć będą w zajęciach on - line prowadzonych przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym, jednocześnie dla kilku grup uczniów, przy udziale nauczycieli, którzy będą mieli bezpośredni kontakt z uczniami. Formy wsparcia realizowane w projekcie obejmowały będą również zajęcia stacjonarne na uczelni. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy opracowanych w ramach projektu koordynacyjnego. W wyniku realizowanych form wsparcia uczniowie uczniowie nabędą dodatkowe kompetencje w zakresie j. angielskiego, biologii oraz geografii, a także wzmocnią swoje kompetencje cyfrowe i interpersonalne.

Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów.

strzałka do góry
Dziennik