NIP: 7382148371    KRS: 0000563668    REGON: 361899653
Strona Główna
O nas
Statut
Zarząd
Jak wstąpić
do stowarzyszenia?
Pomagają nam
Aktualności
Kontakt

Drodzy Darczyńcy

W Zespole Szkół Nr 1 działa Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów "Górki" ZS Nr1 w Gorlicach. Głównym celem działalności naszego Stowarzyszenia jest wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach życiowych, organizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz ich rozwoju naukowego, sportowego, artystycznego poprzez fundowanie stypendiów oraz nagród wyróżniającym się uczniom. Chcielibyśmy także pomóc w doposażeniu bazy szkoły.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów, bądź z dobrowolnych wpłat. Prezesem stowarzyszenia jest mgr Czesław Sikora - nauczyciel Zespołu Szkół NR 1 oraz kierownik internatu. Zapraszamy wszystkie zainteresowane współpracą z nami osoby, w tym absolwentów emocjonalnie związanych z naszą szkołą, do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

"Pamiętajcie: pomagając nam kreujecie nowe pokolenie."


Można wesprzeć stowarzyszenie wpłacając dowolną kwotę na konto:
50 8627 0001 2029 3900 6464 0001

O nas

Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów „Górki”
Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach

Serdecznie witamy!

Jesteśmy apolityczną, dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją społeczną o celach niezarobkowych, zrzeszającą absolwentów i przyjaciół Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, działającą na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 ze zm.) oraz Statutu Stowarzyszenia.

Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2015r. z inicjatywy dyrektora oraz obecnych nauczycieli z ZS Nr 1.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Wyszyńskiego 18 w Gorlicach.
Chcielibyśmy, aby do Stowarzyszenia przystąpili Absolwenci naszej szkoły oraz inne osoby, które czują się emocjonalnie związane z „Górką”. Naszą misją jest stworzenie organizacji opartej o wzajemną pomoc dla rozwoju Szkoły i kreowania nowego pokolenia uczniów Zespołu Szkół Nr1.

Naszymi celami są:

 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach,
 2. Propagowanie historii i tradycji Szkoły, dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego
  i współczesnego Szkoły, jej zasłużonych wychowanków, nauczycieli i uczniów we wszystkich dziedzinach życia społecznego, oświatowego i kulturalnego,
 3. Nawiązywanie i utrzymywanie więzi między członkami Stowarzyszenia i społecznością szkolną,
 4. Działalność charytatywna na rzecz uczniów Zespołu Szkół Nr 1, będących w trudnej sytuacji życiowej, uczniów niepełnosprawnych oraz wyrównywania ich szans edukacyjnych,
 5. Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach,
 6. Kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, ekologii i dziedzictwa przyrodniczego,
 7. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
 8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia,
 9. Organizacja i wspomaganie wypoczynku młodzieży,
 10. Wspomaganie Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach w poprawie warunków lokalowych, pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych,
 11. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy z młodzieżą innych krajów,
 12. Nawiązywanie współpracy ze szkołami, których patronem jest Ignacy Łukasiewicz.

  Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez:

 1. zrzeszanie osób fizycznych i prawnych, akceptujących program Stowarzyszenia,
 2. Poszukiwanie sponsorów, gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych wpłat,
 3. Inspirowanie i organizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego i materialnego Szkoły,
 4. Finansowe wspieranie modernizacji infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1,
 5. Pomoc w organizowaniu kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych i innych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów,
 6. Wspieranie, organizowanie i udzielanie pomocy materialnej uczniom z trudną sytuacją materialną,
 7. Organizowanie niedochodowych imprez: kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów i innych,
 8. Fundowanie stypendiów naukowych, sportowych i artystycznych oraz nagród wyróżniającym się uczniom,
 9. Ustanowienie stypendium socjalnego dla uczniów zdolnych będących w trudnej sytuacji materialnej,
 10. Udział w kosztach wyjazdów młodzieży uzdolnionej na konkursy, olimpiady, zawody sportowe itp.,
 11. Publiczne wypowiadanie się w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 12. Ścisłe współdziałanie ze statutowymi organami Szkoły,
 13. Współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej,
 14. Nawiązywanie współpracy z organizacjami naukowymi, kulturalnymi, artystycznymi i stowarzyszeniami, mającymi wpływ na rozwój Szkoły,
 15. Organizację wycieczek, biwaków, obozów itp.,
 16. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej w różnych formach.

  Zapraszamy do zapisania się do Stowarzyszenia.

  Więcej szczegółów dotyczących przystąpienia do Stowarzyszenia znajdą Państwo w zakładce: Jak wstąpić do Stowarzyszenia?

  Jeśli chcieliby Państwo w jakikolwiek inny sposób włączyć się w działania Stowarzyszenia lub mają Państwo pomysły jak można by w ciekawy sposób realizować nasze cele statutowe prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ( dane w zakładce KONTAKT). Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i pomysły.

Statut

Statut do pobrania w wersji .doc (Word) Kliknij aby pobrać

oraz w wersji .pdf (Adobe Reader) Kliknij aby pobrać

Zarząd Stowarzyszenia

1.Czesław Sikora - prezes zarządu (poprzednio Alfred Biernacki)
2.Teresa Bednarz – wiceprezes zarządu
3.Krystyna Berkowicz - sekretarz zarządu
4.Justyna Góra – skarbnik zarządu
5.Marek Gryboś - członek zarządu
6.Anna Belczyk - członek zarządu
7.Maria Piotrowska - członek zarządu

Jak wstąpić do stowarzyszenia?

Jeżeli interesuje Cię działalność naszego Stowarzyszenia i chcesz uczestniczyć razem z nami w jego działaniach to:

Po pierwsze – przeczytaj statut

Po drugie – wydrukuj poniżej zamieszczoną deklarację, wypełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres:

Stowarzyszenie, Zespół Szkół Nr 1, ul. Wyszyńskiego 18,
38-300 Gorlice

lub pocztą elektroniczną prześlij skan na adres:
zs_1@o2.pl

Deklaracja:
Kliknij aby pobrać…

Pomagają nam

ZS Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach

Szkolny Klub Przedsiębiorczości na Górce

Samorząd Uczniowski w ZS Nr 1

Aktualności

Strona w przygotowaniu.

Kontakt

Kontakt

Adres

Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów „Górki”
Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18
38-300 GorliceEmail

zs_1@o2.plTelefon / Fax.

(18) 3536040