Projekt Unijny

Rekrutacja


W Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną.


Wymagane dokumenty


Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych składają poniżej wymienione dokumenty w sekretariacie spraw uczniowskich - pokój 118 (parter szkoły)


kwestionariusz - podanie do szkoły

świadectwo ukończenia gimnazjum

zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów

2-zdjęcia

zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (technikum)

kartę zdrowia, kartę szczepień (należy dostarczyć po przyjęciu do szkoły)

opinię z poradni psychologiczno–pedagogicznej


Terminarz rekrutacji 2018/2019


od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018r.


Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 23 kwietnia do 27 czerwca 2018r.


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty.

od 22 do 26 czerwca 2018r.


Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

29 czerwca 2018r. godz. 12.00


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 3 lipca 2018r.


Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

do 9 lipca 2018r.


Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone (por. punkt 6 – uzupełnienie wniosku)
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.


Terminarz rekrutacji uzupełniającej 2018/2019


od 11 do 18 lipca 2018r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 11 do 27 lipca 2018r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty.

30 lipca 2018r. godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 13 sierpnia 2018r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

do 21 sierpnia 2018r.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone (por. punkt 6 – uzupełnienie wniosku)
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.


Regulamin rekrutacji


Regulamin Rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 1

strzałka do góry
Dziennik