Rekrutacja


W Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną.


Wymagane dokumenty


Kandydaci do klas pierwszych do Zespołu Szkół Nr 1 składają poniżej wymienione dokumenty w sekretariacie spraw uczniowskich - pokój 118 (parter szkoły)


kwestionariusz - podanie do szkoły

świadectwo ukończenia szkoły

zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów

2-zdjęcia

zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (technikum)

kartę zdrowia, kartę szczepień (należy dostarczyć po przyjęciu do szkoły)

opinię z poradni psychologiczno–pedagogicznej

Zgodna na przetwarzanie danych osobowych


Wykaz placówek wykonujących badania dla kandydatów do technikum


Terminarz rekrutacji 2020/2021


Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół ii stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021


Regulamin rekrutacji 2020/2021


Regulamin rekrutacji 2020/2021

strzałka do góry
Dziennik