Projekt Unijny

Klauzula informacyjna


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr 119), zwanego dalej RODO:

 1. Administratorem Danych jest Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18, tel. 18 353 60 40, e-mail: zs_1@lukasiewicz.gorlice.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Dorota Myszkowska-Janik, e-mail: iod@zszgorlice.edupoczta.pl, tel.18-353-51-16.
 3. Zespół Szkół Nr 1 przetwarza dane osobowe uczniów i ich rodziców oraz słuchaczy w celu realizacji zadań oświatowych oraz zapewnienia bazy noclegowej dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 oraz uczniów innych szkół z terenu miasta Gorlice w ramach prowadzonego przez Administratora Danych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  • art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO,
  • ustawa z dnia 27 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo światowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, z późn. zm.),
  • inne przepisy prawa krajowego, z których wynikają zadania w zakresie rekrutacji, nauczania ogólnokształcącego i zawodowego, kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz zadania dydaktyczno-wychowawcze.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym organom i podmiotom wyłącznie w granicach określonych przepisami prawa.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie do celów archiwalnych przez okres wskazany w przepisach prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w granicach określonych prawem.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy RODO.

strzałka do góry
Dziennik