Plan pracy kółka chemicznego prowadzonego przez mgr Martę Pikor.

Celem zajęć jest realizacje tych zagadnień, o których w czasie lekcji tylko się wspomina, w ich trakcie można zwrócić uwagę uczniów na powiązanie chemii z innymi dziedzinami nauki i życia. Umożliwiają realizację znacznie większej liczby doświadczeń indywidualnie wykonanych przez uczniów. W czasie zajęć rozwiązywane są także zadania o wyższym stopniu trudności zarówno problemowe jak i rachunkowe, uczniowie pracują w grupach, co pozwala na wyrabianie nawyku współpracy, odpowiedzialności za innych członków grupy oraz „zdrową konkurencję” wśród różnych grup. Różnorodność stosowanych metod powoduje że zajęcia są ciekawe dla uczniów. 1. Przygotowanie roztworów badawczych do zajęć terenowych „ Zielona Szkoła”.
  • Zaplanowanie zajęć badawczych, których głównym celem jest badanie wód rzecznych i studziennych oraz usystematyzowanie wiadomości nt. procesów zachodzących z udziałem wody jako środowiska.
 2. Przygotowanie uczniów do M.K.W.Ch organizowanego przez wydział chemii UJ.
  • Rozwiązywanie zadań nietypowych
  • Rozwiązywanie zadań problemowych
 3. Przygotowanie eksperymentów:
  • wykrywanie jonów: chlorkowych, siarczanowych (VI), węglanowych, amonowych oraz kationów: wapnia, magnezu i srebra
  • otrzymywanie wybranych związków: wodorotlenki, kwasy i sole
  • chemiczny kameleon: związki manganu, chromu i miedzi
  • badanie amfoteryczności glinu, chromu i cynku
  • badanie zjawiska hydrolizy
  • moc kwasów, zasad
  • badanie wpływu środowiska i zastosowanej powłoki na szybkość procesu korozji
  • badanie związków organicznych
 4. Poszerzenie wiedzy uczniów z zagadnień przedmiotowych poprzez rozwiązywanie zadań, ćwiczenia w zapisie równań reakcji, planowania syntez organicznych.
 5. Przygotowanie z uczniami materiałów do sesji nt. roli i budowy DNA.